Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.

Wij doen ons mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
– Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. – Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. – Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages of tijdens bijscholingen).

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal de behandelend therapeut u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

– De datum van de behandeling – Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling Acupunctuur’ – De kosten van het consult.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *